Klinikos vidaus taisyklės

 • VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS
  I. BENDROJI DALIS
  UAB „Ryklio dantis“ vidaus tvarkos taisyklės parengtos vadovaujantis:
  Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 1996 m. birželio 6 d. Nr. I-1367 46 straipsniu;
  Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu 1996 m. spalio 3 d. Nr. I-1562;
  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. V- 338 „Dėl minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo“; kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  II. PAAIŠKINIMAI IR SANTRUMPOS
  Pacientas - asmuo, kuris naudojasi odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos teikiamomis paslaugomis;
  Paciento atstovas - atstovas pagal įstatymą arba atstovas pagal pavedimą;
  Medicininiai dokumentai - ligos istorija ir kiti dokumentai, kuriuose registruojami duomenys apie paciento sveikatą, jam teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas ir taikomus metodus;
  Nemokamos paslaugos - paslaugos, apmokamos iš valstybės ar savivaldybių biudžetų ar privalomojo sveikatos draudimo fondo, ar savivaldybių sveikatos fondų lėšų. Šias paslaugas įstaigoms užsako ir už jas apmoka Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos veiklos užsakovai;
  Pirmoji medicinos pagalba - svarbiausi tikslingi veiksmai, skirti padėti kitų asmenų ar savo sveikatai ir gyvybei panaudojant turimas medicinos ir (ar) kitokias priemones ir medžiagas iki tol, kol nukentėjusiajam (pacientui) bus pradėta teikti skubioji medicinos pagalba arba jo būklė taps normali, arba bus konstatuota jo mirtis;
  kitos šioje tvarkoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.
  III. APRAŠYMAS
  3.1. PACIENTŲ KREIPIMOSI Į ĮSTAIGĄ TVARKA BEI ĮSTAIGOS DARBO LAIKAS
  UAB „Ryklio dantis“ (toliau - Įstaiga), veiklos adresas – Mindaugo 23a-79, LT03231 Vilnius, darbo laikas - pagal išankstinį pacientų užsirašymą.
  Įstaigos kontaktai:
  el. paštas info@rykliodantis.lt
  mob. Tel. Nr. 8-673-86868
  tel. Nr. 8-5-2505028
  1. Įstaigoje priimami tik iš anksto užsiregistravę pacientai.
  2. Būtinoji medicinos pagalba, atitinkanti Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus kriterijus, teikiama be eilės.
  3. Pacientai registruojami Įstaigos darbo laiku:
  3.1. telefonu;
  3.2. el. paštu;
  3.3. atvykus į Įstaigą. ( karantino metu negalioja)
  4. Pacientai, norėdami gauti sveikatos priežiūros paslaugas, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus (išskyrus būtinosios sveikatos priežiūros atvejus).
  3.2. NEMOKAMŲ PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA IR ASORTIMENTAS, JŲ TEIKIMO TVARKA
  5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-208 „Dėl būtinosios medicinos pagalbos teikimo tvarkos ir masto aprašo patvirtinimo“ pirmoji medicinos pagalba asmenims, kurių gyvybei ar sveikatai dėl nelaimingo atsitikimo arba ūminės pavojingos ligos gresia pavojus, teikiama nemokamai.
  3.3.PACIENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS ĮSTAIGOJE
  Paciento teisės:

  6. Teisė į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas
  7. Teisė pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ir sveikatos priežiūros specialistą
  8. Teisė į informaciją
  8.1. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie sveikatos priežiūros įstaigose teikiamas paslaugas, jų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti.
  8.2. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie jam sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį sveikatos priežiūros specialistą (vardą, pavardę, pareigas) ir informaciją apie jo profesinę kvalifikaciją.
  8.3. Pacientas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, turi teisę gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, sveikatos priežiūros įstaigoje taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie padarinius atsisakius siūlomo gydymo.
  8.4. Informacija pacientui gali būti nesuteikta tik tais atvejais, jeigu tai pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei.
  8.5. Informacija apie paciento, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, sveikatos būklę suteikiama paciento sutuoktiniui, sugyventiniui (partneriui), paciento tėvams (įtėviams) ir paciento pilnamečiams vaikams jų prašymu. Jeigu nurodytų asmenų nėra arba nėra galimybių su jais susisiekti taip greitai, kaip tai būtina, informacija apie paciento, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, sveikatos būklę suteikiama vienam iš šio paciento pilnamečių brolių (seserų) arba vienam iš šio paciento pilnamečių vaikaičių, arba vienam iš šio paciento senelių jų prašymu.
  9. Teisė nežinoti
  9.1. Informacija apie paciento sveikatos būklę, ligos diagnozę, sveikatos priežiūros įstaigoje taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę negali būti pacientui pateikiama prieš jo valią. Atsisakymą informacijos pacientas turi aiškiai išreikšti ir patvirtinti parašu.
  9.2. Informacijos pateikimo pacientui apribojimai netaikomi, kai dėl paciento atsisakymo gauti informaciją gali atsirasti žalingų padarinių pacientui ar kitiems asmenims.
  10. Teisė susipažinti su įrašais savo medicinos dokumentuose
  10.1. Paciento pageidavimu jam turi būti pateikti jo medicinos dokumentai. Medicinos dokumentų pateikimas pacientui gali būti ribojamas, jeigu juose esanti informacija pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei.
  10.2. Sveikatos priežiūros specialistas pagal savo kompetenciją privalo paaiškinti pacientui įrašų jo medicinos dokumentuose prasmę. Jeigu paciento reikalavimas yra pagrįstas, netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ar slauga, sveikatos priežiūros specialistas per 15 darbo dienų turi ištaisyti, papildyti, užbaigti, panaikinti ir (ar) pakeisti. Sveikatos priežiūros specialisto ir paciento ginčą dėl įrašų jo medicinos dokumentuose ištaisymo, papildymo, užbaigimo, panaikinimo ir (ar) pakeitimo sprendžia sveikatos priežiūros įstaigos vadovas.
  10.3. Psichikos ir elgesio sutrikimų turinčio paciento teisės susipažinti su paciento medicinos dokumentais ypatumus nustato Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas.
  10.4. Su nepilnamečio paciento iki 16 metų medicinos dokumentais turi teisę susipažinti jo
  atstovai.
  10.5. Pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, pacientui pageidaujant asmens duomenų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka asmens sveikatos priežiūros įstaiga privalo padaryti ir išduoti asmens sveikatos priežiūros įstaigos patvirtintas paciento medicinos dokumentų kopijas, taip pat išduoti diagnozės ir gydymo aprašymus.
  11. Teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą
  11.1. Paciento privatus gyvenimas yra neliečiamas. Informacija apie paciento gyvenimo faktus gali būti renkama asmens duomenų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka tik tuo atveju, jeigu tai yra būtina ligai diagnozuoti, gydyti ar pacientui slaugyti.
  11.2. Sveikatos priežiūros įstaigose duomenys apie paciento buvimą sveikatos priežiūros įstaigoje, jo sveikatos būklę, jam taikytas diagnostikos, gydymo ir slaugos priemones įrašomi į nustatytos formos ir rūšių paciento medicinos dokumentus. Nustatant šių dokumentų formą, turinį ir naudojimo tvarką, turi būti užtikrinama paciento privataus gyvenimo apsauga.
  12. Teisė į anoniminę sveikatos priežiūrą
  12.1. Teisę į sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, turi ne jaunesni kaip 16 metų pacientai, sergantys Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyto sąrašo ligomis. Už sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, pacientas moka pats.
  13. Paciento dalyvavimas biomedicininiuose tyrimuose ir mokymo procese
  13.1. Be paciento rašytinio sutikimo negalima jo įtraukti į biomedicininius tyrimus. Paciento įtraukimo į šiuos tyrimus tvarką nustato Biomedicininių tyrimų etikos įstatymas.
  13.2. Naudojant informaciją mokslo ir mokymo tikslais, neturi būti pažeidžiamas paciento asmens privatumas. Paciento medicinos dokumentuose esančios informacijos panaudojimo tvarką, užtikrinant asmens privatumo apsaugą mokslo tikslais, nustato Biomedicininių tyrimų etikos įstatymas, o mokymo tikslais - sveikatos priežiūros įstaiga, kurioje ši informacija saugoma.
  14. Paciento pareigos:
  14.1. Pacientas privalo pasirašytinai susipažinti su jam pateiktomis sveikatos priežiūros įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais sveikatos priežiūros įstaigos nustatytais dokumentais ir vykdyti juose nurodytas pareigas.
  14.2. Pacientas privalo rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su sveikatos priežiūros įstaigos specialistais ir darbuotojais.
  14.3. Pacientas, užsiregistravęs planinei asmens sveikatos priežiūros paslaugai gauti, tačiau negalintis atvykti nustatytu laiku, privalo apie tai informuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigą ne vėliau kaip prieš dvidešimt keturias valandas iki numatomo paslaugos gavimo laiko pradžios.
  14.4. Pacientai, norėdami gauti sveikatos priežiūros paslaugas, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, išskyrus būtinosios sveikatos priežiūros atvejus.
  14.5. Pacientas kiek įstengdamas turi suteikti sveikatos priežiūros specialistams informacijos apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti sveikatos priežiūros paslaugas.
  14.6. Pacientas, gavęs informaciją apie jam skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas, įstatymuose nustatytais atvejais savo sutikimą ar atsisakymą dėl šių sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo turi patvirtinti raštu.
  14.7. Pacientas privalo vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas arba atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų. Pacientas privalo informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių jis davė sutikimą.
  14.8. Pacientas privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visais sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojais ir kitais pacientais.
  14.9. Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei tai grėstų pavojus paciento gyvybei.
  *
  3.4.PACIENTŲ LANKYMO, IŠRAŠYMO IR PERKĖLIMO Į KITAS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TVARKA
  15. Jeigu Įstaigoje nėra galimybių suteikti pacientui jam būtinas sveikatos priežiūros paslaugas, pacientas yra nukreipiamas į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas išrašant jam siuntimą.
  3.5.GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP ĮSTAIGOS IR PACIENTŲ SPRENDIMO TVARKA
  16. Pacientas Įstaigai, kurioje, jo manymu, buvo pažeistos jo teisės, ne vėliau kaip per vienus metus nuo dienos, kai sužino, kad jo teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip per 3 metus nuo teisių pažeidimo dienos, turi teisę pateikti skundą, išskyrus atvejus, kai dėl jo teisių pažeidimo padaryta žala, dėl kurios atlyginimo kreipiamasi Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 24 straipsnyje nustatyta tvarka.
  17. Skundai gali būti pateikiami:
  17.1. tiesiogiai (atvykus į asmens sveikatos priežiūros įstaigą),
  17.2. per atstumą (registruotu paštu, per kurjerį, siunčiami elektroniniu paštu, kitomis elektroninio ryšio priemonėmis, užtikrinančiomis galimybę nustatyti skundą teikiančio asmens tapatybę).
  18. Skunde turi būti nurodyta:
  18.1. paciento vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio Nr. ir (arba) el. pašto adresas;
  18.2. jeigu skundą pateikia paciento atstovas, - atstovo vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio Nr. ir (arba) el. pašto adresas;
  18.3. paciento teisės, kurias, jo manymu, įstaiga pažeidė;
  18.4. paciento teisių pažeidimą pagrindžiančios aplinkybės (aprašymas);
  18.5. paciento reikalavimai pašalinti jo teisių pažeidimą (pvz., suteikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, grąžinti lėšas, sumokėtas už paslaugas ir kt.).
  19. Kartu su skundu turi būti teikiami šie dokumentai:
  19.1.skundą teikiančio asmens asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
  19.2. jeigu skundą pateikia paciento atstovas, – atstovavimą liudijantis dokumentas (įgaliojimas ir įgalioto asmens asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, sutarties su advokatu dėl teisinių paslaugų kopija ar šios sutarties išrašas, kuriame nurodyti Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 49 straipsnio 2 dalyje nurodyti duomenys, ir advokato pažymėjimas, jei prašymą teikia vaiko tėvai - vaiko gimimo liudijimo, jei prašymą teikia globėjas ar rūpintojas - jo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija ir teismo sprendimo dėl globos ar rūpybos nustatymo kopija);
  19.3. jeigu pacientas juos turi, dokumentai, patvirtinantys skunde nurodytas aplinkybes ir pagrindžiantys skunde nurodytus reikalavimus.
  ! Nurodytų dokumentų kopijos ir išrašai turi būti patvirtinti notaro, konsulinio pareigūno arba seniūno. Jei prašymą teikiančiam asmeniui atstovauja advokatas, dokumentų kopijos gali būti patvirtintos advokato.
  20. Jeigu kartu su skundu pateikti ne visi, netinkamai įforminti dokumentai, kurie turi būti teikiami su skundu, ir (ar) juose ir (arba) skunde pateikta ne visa ir (ar) netiksli informacija, Įstaiga ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo skundo gavimo Įstaigoje dienos skundą pateikusiam asmeniui nurodo nustatytus trūkumus ir informuoja, kad per 30 dienų nuo skundą pateikusio asmens informavimo apie nustatytus trūkumus dienos nepašalinus trūkumų skundas nebus nagrinėjamas ir kad tokiu atveju pacientas turi teisę skundą asmens sveikatos priežiūros įstaigai pateikti iš naujo.
  21. Skundai nenagrinėjami ir grąžinami juos pateikusiam asmeniui nurodant grąžinimo priežastis šiais atvejais:
  21.1. kartu su skundu j eikti ne visi, netinkamai įforminti dokumentai, kurie turi būti teikiami su skundu, ir (ar) juose ir (arba) skunde pateikta ne visa ir (ar) netiksli informacija ir skundą pateikęs asmuo per nurodytą terminą (30 dienų nuo skundą pateikusio asmens informavimo apie nustatytus trūkumus) neįvykdė reikalavimo ištaisyti trūkumus;
  21.2. skundas parašytas neįskaitomai.
  22. Įstaiga paciento skundą turi išnagrinėti ir raštu pranešti pacientui arba, jeigu skundą pateikė paciento atstovas, - paciento atstovui nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo skundo gavimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dienos. Trūkumų šalinimo laikas į šį terminą neįskaičiuojamas.
  23. Pacientas su skundu dėl jo pažeistų teisių, susijusių su:
  23.1. asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumu ir kokybe, gynimo turi teisę kreiptis į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos;
  23.2. privalomojo sveikatos draudimo klausimais, gynimo - į Valstybinę ligonių kasą prie Sveikatos apsaugos ministerijos;
  23.3. asmens sveikatos priežiūros paslaugų atitiktimi bioetikos reikalavimams, gynimo - į Lietuvos bioetikos komitetą. 
  23.4. Į nurodytas institucijas pacientas turi teisę kreiptis tik jeigu nesutinka su Įstaigos, kurioje, jo manymu, jo teisės buvo pažeistos, sprendimu:
  23.4.1. priimtu išnagrinėjus jo skundą, arba
  23.4.2. jeigu jo skundas Įstaigoje nepriimamas nagrinėti, išskyrus 21 punkte nurodytus atvejus, arba
  23.4.3. jeigu jo skundas neišnagrinėjamas per 20 darbo dienų nuo skundo gavimo Įstaigoje dienos.
  23.5. Nurodytais atvejais pacientas turi teisę kreiptis ir tiesiai į teismą, taip pat skųsti teismui nurodytų institucijų veiksmus ar neveikimą nagrinėjant jo skundą.
  24. Pacientas ar kitas asmuo, turintis teisę į žalos (turtinės ir neturtinės) atlyginimą, norėdamas gauti žalos atlyginimą, ne vėliau kaip per 3 metus nuo dienos, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie žalą, Vyriausybės patvirtintame Turtinės ir neturtinės žalos, atsiradusios dėl paciento sveikatai padarytos žalos, atlyginimo tvarkos apraše nustatyta tvarka turi kreiptis į Komisiją, veikiančią prie Sveikatos apsaugos ministerijos, su rašytiniu prašymu dėl žalos atlyginimo.
  Informaciją apie skundo dėl žalos atlyginimo teikimą Komisijai, veikiančiai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, galite rasti Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 1996 m. spalio 3 d. Nr. I-1562 24 straipsnyje, paskambinę tel. Nr. 8 800 66 004 arba el. paštu ministerija@sam.lt
  3.6. INFORMACIJOS PACIENTUI IR JO ARTIMIESEMS APIE JO SVEIKATOS BŪKLĘ TEIKIMO TVARKA
  25. Pacientas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, turi teisę gauti informaciją (tiek žodžiu, tiek raštu) apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, Įstaigoje taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat api
  informacija).
  26. Kai prašymas dėl rašytinės informacijos suteikimo siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
  27. Paciento atstovas, kreipdamasis dėl rašytinės informacijos, pateikia:
  27.1. savo tapatybę liudijantį dokumentą;
  27.2. atstovavimą liudijantį dokumentą.
  28. Dėl rašytinės informacijos suteikimo besikreipiantys kiti asmenys kartu su prašymu privalo pateikti informaciją ir (ar) dokumentus, įrodančius teisę gauti rašytinę informaciją.
  29. Su nepilnamečio paciento iki 16 metų medicinos dokumentais turi teisę susipažinti jo
  atstovai.
  30. Konfidenciali informacija gali būti suteikiama kitiems asmenims tik turint rašytinį paciento sutikimą, kuriame yra nurodyti tokios informacijos suteikimo pagrindas ir naudojimo tikslai, išskyrus atvejus, kai pacientas medicinos dokumentuose yra pasirašytinai nurodęs, koks konkretus asmuo turi teisę gauti tokią informaciją, taip pat tokios informacijos teikimo mastą ir terminus. Pacientas turi teisę nurodyti asmenis, kuriems konfidenciali informacija negali būti teikiama.
  31. Kai pacientas laikomas negalinčiu protingai vertinti savo interesų ir nėra jo sutikimo, konfidenciali informacija gali būti suteikiama paciento atstovui, sutuoktiniui, sugyventiniui (partneriui), tėvams (įtėviams) ar pilnamečiams vaikams tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti. Jeigu nurodytų asmenų nėra arba nėra galimybių su jais susisiekti taip greitai, kaip tai būtina, konfidenciali informacija gali būti teikiama vienam iš šio paciento pilnamečių brolių (seserų) arba vienam iš šio paciento pilnamečių vaikaičių, arba vienam iš šio paciento senelių jų prašymu tiek, kiek būtina paciento interesams apsaugoti.
  32. Visa informacija apie paciento buvimą Įstaigoje, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą turi būti laikoma konfidencialia ir po paciento mirties. Teisę gauti informaciją po paciento mirties turi įpėdiniai pagal testamentą ir pagal įstatymą, sutuoktinis (partneris), tėvai, vaikai.
  3.7.LIGOS ISTORIJŲ, AMBULATORINIŲ KORTELIŲ, KITŲ DOKUMENTŲ NUORAŠŲ DARYMO, IŠDAVIMO PACIENTUI AR KITIEMS FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS TVARKA
  33. Pacientui pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, Įstaiga privalo užtikrinti paciento teisę susipažinti su įrašais savo medicinos dokumentuose, ir, pacientui pageidaujant, jo lėšomis padaryti ir išduoti Įstaigos patvirtintas paciento medicinos dokumentų kopijas, taip pat išduoti diagnozės ir gydymo aprašymus.
  34. Rašytinės informacijos teikimo paslaugos kainas nustato Įstaigos vadovas ir jas pažymi Įstaigos kainoraštyje. Rašytinės informacijos teikimo paslaugos terminas pradedamas skaičiuoti nuo šios paslaugos apmokėjimo (lėšų gavimo Įstaigoje) datos.
  35. Rašytinės informacijos teikimo paslaugos asmenims pradedamos teikti tik gavus išankstinį jų apmokėjimą nepriklausomai nuo to, kas sumokėjo už rašytinės informacijos teikimo paslaugą.
  36. Rašytinės informacijos teikimo paslaugų įvykdymo terminus, ne ilgesnius kaip 10 darbo dienų, nustato Įstaigos vadovas.
  37. Asmeniui pateikus rašytinį prašymą suteikti rašytinę informaciją su nuoroda „skubos tvarka“ (kai prašoma suteikti paslaugą anksčiau negu Įstaigos vadovo patvirtintas paslaugos įvykdymo terminas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas), paslaugos kaina gali būti didinama iki 50 procentų.
  38. Įstaiga privalo padaryti ir išduoti paciento medicinos dokumentų kopijas ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo paciento kreipimosi žodžiu ar raštu į Įstaigą dienos.
  39. Įstaiga privalo užtikrinti paciento teisę susipažinti su įrašais savo medicinos dokumentuose Įstaigoje ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo paciento kreipimosi žodžiu ar raštu į Įstaigą dienos.
  40. Institucijos, norinčios gauti informacijos apie pacientą, Įstaigai pateikia raštišką prašymą, pavedimą, sprendimą ar kitą dokumentą, kurį tokiais atvejais reikia pateikti pagal atitinkamų institucijų darbą reglamentuojančius teisės aktus arba su Įstaiga sudaro informacijos apie pacientą teikimo sutartį.
  41. Tiek institucijų prašyme, tiek sutartyje privalo būti nurodomas informacijos apie pacientą gavimo teisinis pagrindas, teisėto tvarkymo sąlyga, naudojimo tikslas, prašomos gauti informacijos apie pacientą apimtis ir teikimo būdas.
  42. Užtikrinant paciento teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą vadovaujamasi nuostata, kad paciento interesai ir gerovė yra svarbesni už visuomenės interesus. Šios nuostatos taikymas gali būti ribojamas įstatymų nustatytais atvejais, kai tai būtina visuomenės saugumo, nusikalstamumo prevencijos, visuomenės sveikatos arba kitų žmonių teisių ir laisvių apsaugai.
  3.8.DARBŲ SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIŲ ĮSTATYMŲ, KITŲ TEISES AKTŲ IR NORMINIŲ DOKUMENTŲ NUOSTATOS
  43. Darbai įmonėje organizuojami vadovaujantis Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu ir kitais darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais teisės aktais.
  44. Darbuotojai privalo laikytis Įstaigoje patvirtintų įstaigos darbuotojų saugos ir sveikatos vietinių norminių teisės aktų bei darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų, su kuriais supažindinami pasirašytinai, reikalavimų.
  3.9. PACIENTO TURIMŲ DIRBINIŲ IŠ BRANGIŲJŲ METALŲ, BRANGIŲ PROTEZŲ IR PINIGŲ REGISTRAVIMO BEI SAUGOJIMO TVARKA
  45. Įstaigoje nėra registruojami ir/ar saugomi paciento turimi dirbiniai iš brangiųjų metalų, brangūs protezai ir pinigai. Už paciento asmeninių daiktų saugumą Įstaiga neatsako.
  46. Už Įstaigoje dingusius be priežiūros paliktus pinigus ar brangius daiktus Įstaigos darbuotojai neatsako.
     

 • Prenumeruok ir laimėk

  Informacija